Το Ηλιακό Σύστημα // The Solar System

Δημιουργήθηκε από τους σπουδαστές του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΙΙΕΚ Δέλτα Θεσσαλονίκης. Created by the students of Applied Arts department of IIEK Delta Thessaloniki.

Read more

Space Volcanoes – Shelf Life 360

Here on Earth, volcanic eruptions are dramatic manifestations of our dynamic planet. Elsewhere in our solar system, awe-inspiring extraterrestrial volcanoes—both active and extinct—provide clues

Read more

Fun Planets There Are Eight !! Solar System Planet Song | Nursery Rhymes for Kids by HooplaKidz

#Nursery Rhymes #Planets Song #HooplaKidz Our Eight Unique Planets of The Solar System are here!! Don’t you wanna know about them? Come on then

Read more

Planet Boogie Strikes Again – A Mystery Planet in Our Solar System – UFO In Our Skies? It’s Not Mars

This amazing video is proudly presented by our sponsor || SIZZLE CITY || Strings of Bling and Other Shiny Things || Call or Visit

Read more

Hurricane IRMA and MEGA 8.1 EARTHQUAKE in MEXICO UPDATE

Hard to describe the situation we are facing weather wise at this moment. Reports as high as an 8.2 Earthquake have been reported by

Read more